ورود اعضاکارگاه 152: تبادل تجربیات شرکتهای دانش بنیان در امور مالیاتی

توجه ، در یک پنجره جدید باز کنید PDFپرینتایمیل

در این نشست که عصر روز سه شنبه 13 خردادماه برگزار شد، مهندس برخوردار قوانین و مقررات مالیاتی و نحوه پرکردن اظهارنامه مالیاتی را برای مدیران واحدهای فناور مرکز رشد تشریح کرد.

کارگاه تبادل تجربیات شرکتهای دانش بنیان در زمینه امور مالیاتی - مرکز رشد دانشگاه قم - دفتر آموزش تبادل تجربیات شرکتهای دانش بنیان در امور مالیاتی

از جمله ویژگی های این نشست ابراز رضایت مدیران و کارشناسان واحدهای فناور از موضوع جلسه بود و با توجه به فرارسیدن زمان خود اظهاری مالیاتی و پرسش های فراوانی که پس از توضیحات مهندس برخورداری از سوی مدیران فناور مطرح شد منجر به طولانی شدن مدت جلسه گردید بطوری که علیرغم پیش بینی مدت یکساعته ، این جلسه پس از دو ساعت به اتمام رسید.