حضرت محمد (ص):كرامت شخص، به دين او و جوانمردي او به عقلش و شرافتش به خلق و خوي اوست.

پرینت

حضرت محمد (ص):كرامت شخص، به دين او و جوانمردي او به عقلش و شرافتش به خلق و خوي اوست.