01 آبان 1397

حدیث روز

حضرت محمد مصطفی (ص):

هیچ بنده ای مومن کامل نیست مگر هنگامی که من نزد او از خانواده و اموال و همه مردم عزیزتر باشم.

 

سال حمایت از کالای ایرانی

بنر شعار سال 97 : حمایت از کالای ایرانی

گزارش عملکرد مرکز رشد در سال 1396

gozaresh

مرکز رشد دانشگاه قم در شبکه های اجتماعی

aparat logo_fa_color_black_1100x400

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان

qanun

paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh

refah-pic3


فراخوان دوره آموزشی پاییز 96- بازاریابی دیجیتال- مفاهیم کسب و کار و مدیریت شرکت های نوپا- حضور موفق در مناقصات

 

roshd2

 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می کند: دوره آموزشی پاییز 1396 ویژه واحدهای فناور و علاقمندان کسب و کار

بازاریابی دیجیتال- مفاهیم کسب و کار و مدیریت شرکت های نوپا- حضور موفق در مناقصات

 

 

نام دوره آموزشی : بازاریابی اینترنتی
مدرس دوره: دکتر ﺳﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﻋﻈﻴﻤﻲ
در اﻳﻦ دوره آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ دو ﺳﻮال اﺳﺎﺳﻲ ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﻲ ﺷﻮد.
1 - ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﻓﻌﻠﻲ ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻌﻪ و روﻧﻖ دﻫﻴﻢ؟
2- ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺟﺪﻳﺪ راه اﻧﺪازي و ﻛﺴﺐ درآﻣﺪ ﻛﻨﻴﻢ؟
سرفصل دوره:
ﻣﻌﺮﻓﻲ اﺑﺰارﻫﺎي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ، مدلهای کسب و کار اینترنتی ، راه اندازی کسب و کارهای انلاین با مشتریان خارجی ، افزایش فروش با جدید ترین ابزار E- Marketing، ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺳﺌﻮ (SEOو( SEM، ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﺳﺌﻮ در ﺳﺎل2017، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روش ﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ راﻳﺞ ﺳﺌﻮ در اﻳﺮان ﺑﺎ روش ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ، روش ﻫﺎي Link Building در ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ و Global، ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺮاﺗﮋي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ، اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ Marketing Social و ....
تاریخ و زمان برگزاری:
20 ساعت (5جلسه) پنجشنبه از ساعت12:30 -8:30، تاریخ 4، 11، 25، آبان ماه و2 ،9 آذر
هزینه دوره:
واحدهای فناور و دانشجویان 140000تومان (%51 تخفیف ) – شرکت کننده آزاد 290000تومان
*****************************************
نام دوره آموزشی: مفاهیم کسب و کار و مدیریت شرکت های نوپا
مدرس دوره: سید محمد امیر سیافی
سرفصل دوره:
اهداف تاسیس و راه اندازی یک شرکت، الزامات تعیین ساختار و چارت سازمانی، ارائه Case Study در خصوص چگونگی مراوده تجاری با مشتریان، مفاهیم اساسی در جذب نیروی انسانی، آشنایی با روش های تحسین و ایجاد انگیزه در منابع انسانی، آشنایی با اهمیت آموزش در سازمان، آشنایی با برخی از اصول و فنون مذاکره
تاریخ و زمان برگزاری:
15 ساعت (5جلسه) روزهای شنبه و سه شنبه ساعت 18- 15 تاریخظ 6،2 ،9 ،13 ، 16 آبان
هزینه دوره:
واحدهای فناور و دانشجویان 85000تومان (46% تخفیف ) - شرکت کننده آزاد 190000تومان
*****************************************
نام دوره آموزشی : حضور موفق در مناقصات
مدرس دوره: مهندس امیررضا ریاحی
سرفصل دوره:
تشریح انواع مناقصات و روشهای شناسایی و نحوه حضور در آنها، بررسی فرايندهاي ارزيابي‌ كيفي و تهي ارائه پيشنهاد فني-مالي برای مناقصات، تبيين موارد كليدي و اثرگذار و بایدها و نبایدها در تكميل اسناد مناقصات،بررسی روشها و معیارهای ارزیابی و انتخاب در مناقصات و تاثیر آن در تهیه‌ پیشنهاد‌،تشریح نکات کلیدی و تکنیکهای ترغیبی در تهیه و ارائه يك پیشنهاد ‌رقابتي،آشنايي با رويكردها و روشهاي نوين در تهیه و تكميل اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد موفق،آشنايي با نكات كليدي قيمت‌گذاري در پيشنهادهاي مالي مناقصات
تاریخ و زمان برگزاری:
10 ساعت (2جلسه) سه شنبه و چهارشنبه از ساعت14:30– 19:30، تاریخ 21 و 22 آذر ماه
هزینه ثبت نام:
واحدهای فناور و دانشجویان 80000 تومان (55% تخفیف) - شرکت کننده آزاد 150000 تومان
کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در سایت: 

https://tikio.io/aut-iec5

این مقاله را محبوب کنید

آخرین بروزرسانی دوشنبه, 30 مهر 1397 .

By PLAVEB