29 شهریور 1398
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh

برگزاری دوره تکالیف مالیاتی

دوره تکالیف ماالیاتی مرکز رشد

 

دوشنبه 27 خرداد 98- ساعت 12 الی 14- مرکز رشد دانشگاه قم 

این دوره توسط استاد ابوالفضل مهین دوست مشاور مالیاتی برگزار می گردد.

عناوین این دوره عبارتند از :

وظایف مودیان مایاتی 

معافیت و جرایم مالیاتی

نحوه محاسبه مالیات تکلیفی

نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی

زمان پرداخت مالیات های تکلیفی

این مقاله را محبوب کنید