29 شهریور 1398
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh

نمایشگاه ملی رسانه های دیجیتال

نمایشگاه ملی رسانه های دیجیتال

 

قم - 28 تا 31 خردادماه 98

محل دایمی برگزاری نمایشگاههای استان قم 

این مقاله را محبوب کنید