05 آذر 1399
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh

پذیرش

paziresh2

پذیرش

عنوان: روند پذیرش تا عقد قرارداد رشد

هدف: ارزیابی ایده تجاری سازی متقاضی برای پذیرش در مرکز رشد دانشگاه قم و تجاری شدن و استفاده از خدمایت حمایتی این مرکز

تعاریف: ارزیابی ایده متقاضیان در این مرکز در سه شاخصِ «ایده کاری»، «تیم کاری» و «برنامه کاری» ، انجام می گردد. در شاخص «ایده کاری»، نوآورانه بودن و فناورانه بودن ایده و نیز بازارپسندی و قابلیت تجاری سازی، بررسی می گردد. در شاخص «تیم کاری» ، وجود رشته های تخصصی موردنیاز اجرایی شدن ایده در گروه و سوابق متقاضیان در توان اجرای ایده، بررسی می شود. در شاخص«برنامه کاری» جذابیت بازار علاوه بر توانایی داخلی گروه ، به همراه میزان سرمایه گذاری مورد نیاز و سودآوری قابل پیش بینی ، بررسی می گردد.

مدت زمان انجام کار: 30 روز

مراحل و شرح اقدامات: با لحاظ طی روال در کوتاه‌ترین زمان و با کمترین پیچیدگی و بیشترین شفافیت، روال پذیرش به صورت زیر تعیین شده است:

 1. 1.متقاضی پذیرش در مرکز رشد، به پایگاه اینترنتی این مرکز به نشانیQOMINC.IR مراجعه نموده و فرم پذیرش را تکمیل و به آدرس درج شده ارسال می نماید.
 2. 2.متقاضی، پیرو ارسال فرم پذیرش، در جلسه آشنایی که با هماهنگی کارشناس پذیرش، تشکیل می گردد، شرکت می نماید.
 3. 3.سپس در جلسه داوری فنی با حضور داور فنی شرکت می نماید.
 4. 4.در صورت کسب امتیاز فنی مورد نیاز، فرم مربوط به داوری تجاری را تکمیل و سپس در جلسه ی داوری مربوطه شرکت می نماید.
 5. 5.در صورت کسب امتیاز تجاری مورد نیاز، در شورای پذیرش و راهبری مرکز،شرکت نموده و از امتیازات داوری کسب شده دفاع می نماید.
 6. 6.رای شورای پذیرش مبنی بر رد یا پذیرش ایده ،توسط کارشناس پذیرش به متقاضی اعلام می گردد.
 7. 7.در صورت پذیرش اولیه شورای پذیرش و موافقت با حضور در مقطع پیش رشد، کاربرگ معرفی به قرارداد را با امضای کارشناس پذیرش دریافت کرده و جهت عقد قرارداد پیش رشد، به کارشناس امور اداری مراجعه می نماید.

پس از عقد قرارداد پیش رشد و یا در صورت موافقت شورای پذیرش برای حضور مستقیم در مقطع رشد، پرسشنامه های طرح کسب­ و­کار را از کارشناس پذیرش دریافت و با مشاوره ایشان و انجام مطالعات بازاریابی و امکان سنجی ، طرح کسب­ و­کار خود را تدوین می نماید. همزمان اقدام به ثبت شخصیت حقوقی نموده و روزنامه رسمی به همراه برنامه تدوین شده ی قابل بررسی را به کارشناس پذیرش تحویل می دهد.

 1. 8.متقاضی در جلسه شورای پذیرش و راهبری مرکز شرکت نموده و از برنامه کسب­ و­کار خود دفاع می نماید.
 2. 9.رای شورای پذیرش مبنی بر رد یا پذیرش ایده برای مقطع رشد،توسط کارشناس پذیرش به متقاضی اعلام می گردد.
 3. 10.درصورت پذیرش ، جهت تایید نهایی و تصویب رقم حمایت مالی مرکز از ایده، طرح پرونده در دستور کار شورای مرکز (هیئت رئیسه)، قرار می گیرد.
 4. 11.متقاضی در جلسه شورای مرکز شرکت نموده و از برنامه کسب­ و­کار خود دفاع می نماید.
 5. 12.رای شورای مرکز ،توسط کارشناس پذیرش به متقاضی اعلام می گردد.
 6. 13.متقاضی عقد قرارداد رشد به کارشناس پذیرش مراجعه نموده و کارشناس پذیرش مدارک مربوطه را به متقاضی عقد قرارداد تحویل داده و رسید دریافت می‌نماید.

paziresh

این مقاله را محبوب کنید