05 آذر 1399
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh

عقد قرارداد رشد

qarardad 2

عقد قرارداد رشد

عنوان: روند عقد قرارداد رشد

هدف: ایجاد امکان استفاده شرکت‌های فناور از خدمات حمایتی مرکز رشد دانشگاه قم

تعاریف: قرارداد رشد، قراردادی است که به موجب آن یک شرکت نوپای فناور محور در صورت احراز شرایط، می‌تواند به مدت حداکثر سه سال تحت حمایت مادی و معنوی مرکز رشد دانشگاه قم قرار بگیرد.

مدت زمان انجام کار: 10 روز

مراحل و شرح اقدامات: با لحاظ عقد قرارداد در کوتاه‌ترین زمان و با کمترین پیچیدگی و بیشترین شفافیت، روال عقد قرارداد رشد به صورت زیر تعیین شد:

  1. 1.متقاضی عقد قرارداد رشد به کارشناس پذیرش مراجعه نموده و کارشناس پذیرش مدارک زیر را به متقاضی عقد قرارداد تحویل داده و رسید دریافت می‌نماید:
  • کاربرگ معرفی جهت عقد قرارداد (B36)
  • راهنمای تشکیل پرونده و عقد قرارداد رشد
  • تصویر صورتجلسه شورای مرکز امضا شده درباره پذیرش واحد فناور
  • آیین‌نامه 8
  • کاربرگ دریافت تضمینات مالی رشد ((B2)، اعلام شماره حساب (B4)، درخواست تسهیلات مالی رشد (B35
  • نامه تضمینات بانک
  1. 2.متقاضی عقد قرارداد، مدارک مورد نیاز ذکر شده در راهنمای تشکیل پرونده را به همراه کاربرگ‌های تکمیل شده B2، B4، B35 و تصویر صورتجلسه شورای مرکز به مدیر اداری تحویل می‌دهد و رسید دریافت می‌کند و مدیر اداری قرارداد رشد را در سه نسخه تنظیم می‌کند و به امضای متقاضی می‌رساند و به دفتر ریاست مرکز جهت امضا تحویل می‌دهد. در صورتی که متقاضی هنگام عقد قرارداد رشد تمایلی جهت دریافت تسهیلات مالی نداشته باشد، می‌تواند این موضوع را به صورت کتبی به امور مالی اعلام نماید و کاربرگ‌های B2، B4 و B35 را تکمیل نشده به مدیر اداری تحویل دهد
  2. 3.مدیر اداری کاربرگ‌های B2، B4، B35، صورتجلسه امضا شده شورای مرکز و یک نسخه از قرارداد امضا شده را در ازای دریافت رسید به عامل مالی و یک نسخه از قرارداد را به متقاضی تحویل می‌دهد و یک نسخه را در پرونده اداری شرکت بایگانی می‌کند.
  3. 4.متقاضی جهت دریافت تسهیلات مالی با در دست داشتن رسید دریافتی از مدیر اداری به عامل مالی مراجعه می‌کند.

qarardad

این مقاله را محبوب کنید