استفاده از کتابخانه­ ها، بخش اطلاع ­رسانی و اينترنت

آيين نامه (9)
 
استفاده از کتابخانه­ ها، بخش اطلاع ­رسانی و اينترنت
 
 

ماده1- براساس هماهنگي به عمل آمده باكتابخانه ­دانشگاه قم كليه اعضاي واحدهاي مستقر درمركزرشد دانشگاه قم با دريافت معرفي نامه از رئيس مركز اجازه می­يابند از بخش امانی کليه کتابخانه­های دانشگاه قم و مركز رشد بهره‌مند شوند. اين اعضا موظف­اند کليه قوانين و مقررات آيين­نامه اجرايی كتابخانه را رعايت كرده و هر گونه خسارت يا ديرکرد در تحويل کتاب را شخصاً جبران كنند.

ماده 2- در هنگام خروج و تسويه حساب، واحدي كه كارت كتابخانه از طرف مركز براي آن صادر گرديده است، موظف است برگه تسويه با کليه کتابخانه­های دانشگاه را به مرکز تحويل دهد. بدهی واحد به کتابخانه­ها جز بدهی واحد به مرکز محسوب شده و مرکز موظف است خسارت يا جايگزينی کتب امانت گرفته به کتابخانه‌ها راجبران كند.

ماده 3- مشاوران و همكاران مرکز رشد نيز با دريافت کارت كتابخانه ازمرکز می­توانند همانند اعضاي‌واحدها و مطابق ماده 1 از امانت گرفتن کتب از کتابخانه­ها بهره مند شوند و شخصاً موظف به پرداخت بدهی يا خسارت احتمالی وارده به کتابخانه­ها هستند و مرکز رشد پیگيری اين امر را بر عهده می‌گيرد.

ماده 4- اگر فردی از اعضاي واحدهای مستقر يا مشاوران مرکز يا مسؤولين مرکز تمايل به تکثير بخشی از کتب مرجع يا نشريات را داشت و اين کار با مقررات کتابخانه­ها منافات نداشت ، مکتوب مذکور به طور موقت تحويل مرکز رشد می­گردد و پس از تکثير توسط مرکز به کتابخانه ارجاع می­گردد .

ماده 5- اعضاي مرکز رشد ، مشاوران و کادر اجرايی مرکز که کارت كتابخانه دارند می‌توانند از خدمات بخش اطلاع رسانی استفاده كنند.

ماده 6 - در صورتی که شخصی از اعضاي ­ساير پارک­ها و مراکز رشد متقاضی استفاده از خدمات کتابخانه و اطلاع رسانی دانشگاه باشند می­تواند از طريق مدير آن مرکز با مکاتبه با مرکز رشد اين دانشگاه از اين خدمات استفاده كنند.

ماده 7 - مرکز می­تواند با مجوز معاونت پژوهشی از امکانات اينترنت دانشگاه استفاده كند و واحدهای مرکز می‌توانند به شبکه داخلی مرکز اتصال يافته و از خدمات آن استفاده كنند.

ماده 8­ - اين آيين­نامه در 8 ماده درهفتمين نشست شوراي مركز رشد دانشگاه قم تصويب‌ شد وهرگونه تغييرمنوط به موافقت شوراي مركز مي باشد.

 

این مقاله را محبوب کنید