01 آبان 1397
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh

قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

متن قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد به شرح زیر می باشد:

 

دریافت متن قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

این مقاله را محبوب کنید


By PLAVEB