04 تیر 1397
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh pannel

کارگاه آموزشی سرمایه گذاری vc

کارگاه آموزشی سرمایه گذاری

کارگاه آموزشی سرمایه گذاری

برگزاری کارگاه آموزشی سرمایه گذاری خطر پذیر -پارک علم و فناوری البرز

این مقاله را محبوب کنید


By PLAVEB