21 آذر 1397
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh

کارگاه آموزشی سرمایه گذاری vc

کارگاه آموزشی سرمایه گذاری

کارگاه آموزشی سرمایه گذاری

برگزاری کارگاه آموزشی سرمایه گذاری خطر پذیر -پارک علم و فناوری البرز

این مقاله را محبوب کنید


By PLAVEB