21 آذر 1397
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh

کارگاه استناد پذیری اسناد و عملیات الکترونیک

کارگاه استناد پذیری اسناد

کارگاه استناد پذیری اسناد

برگزاری کارگاه آموزشی استناد پذیری اسناد و عملیات الکترونیک ،راهکارها و ضرورت ها ، دانشگاه تهران

این مقاله را محبوب کنید


By PLAVEB