24 آذر 1398
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh

نخستین جشنواره ایده

نخستین جشنواره ایده

 

درخواست انتخاب طرح های برگزیده برای گردهمایی صاحبان ایده ،مدیران تجاری ،بازاریابها و سرمایه گذاران

این مقاله را محبوب کنید


By PLAVEB