18 آذر 1397
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh

کارگاه آموزشی از آغاز تا ثبت دانش بنیان

کارگاه آموزشی از آغاز تا ثبت دانش بنیان

 

محل برگزاری پارک علم و فناوری زنجان

این مقاله را محبوب کنید


By PLAVEB