02 اسفند 1397
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh

حمایت از فناوریهای تجاری ساز

فناوریهای تجاری ساز

3 الی 6 ماه دی ماه 97 -متقاضیان تجاری سازی فناوری

این مقاله را محبوب کنید


By PLAVEB