01 شهریور 1398
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh

بازدید معاونین فرهنگی منطقه 4 کشور از نمایشگاه مرکز رشد

معاونین فرهنگی کشور

معاونین فرهنگی کشور

 

بنابر گزارش روابط عمومی معاونین محترم منطقه 4 کشور در تاریخ 97.11.3 از نمایشگاه مرکز رشد دانشگاه قم در محل کتابخانه دانشگاه بازدید نمودند.

این مقاله را محبوب کنید


By PLAVEB