01 شهریور 1398
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh

شرکت ایده پردازان پارس سدید پویش

شرکت پارس سدید پویش

 

شرکت پارس سدید پویش

 

شرکت پارس سدید پویش

 

بنابر گزارش روابط عمومی معاون مرکز رشد به همراه رییس بخش نظارت و ارزیابی مرکز رشد در تاریخ 97.12.11 از شرکت ایده پردازان پارس سدید پویش بازدید به عمل آوردند و از آخرین پیشرفت های فناور موافق جناب آقای مهندس باغبان مطلع گردیدند.

این مقاله را محبوب کنید


By PLAVEB