28 مهر 1398
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh

جذب سرمایه گذار-حوزه آب

جذب سرمایه گذار-حوزه آب

 

جذب سرمایه گذار-حوزه آب

 

واحدهای متقاضی جذب سرمایه گذار حداکثر تا تاریخ 15 خرداد 98 مشخصات طرح خود را به آدرس 

www.water.ideasbazaar.ir ارسال فرمایند.

این مقاله را محبوب کنید


By PLAVEB