30 فروردين 1398
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh

اخبار

همایش تعامل صنعت و دانشگاه

همایش تعامل صنعت و دانشگاه

 

اتاق بازرگانی اصفهان

حمایت از شرکتهای دانش بنیان

حمایت از شرکتهای دانش بنیان

 

تجاری ساری نوآوری ها و اختراعات

طرح سربازی نخبگان

طرح سربازی نخبگان

 

در قالب دو طرح خدمت

نمایشگاه ملی گیاهان دارویی

نمایشگاه ملی گیاهان دارویی

 

آبان ماه 97 تهران

کنفرانس ملی کارآفرینی

کنفرانس ملی کارآفرینی

 

20 آذر ماه دانشگاه صنعتی شریف

صفحه 4 از 49


By PLAVEB