28 تیر 1397
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh

اخبار

نخستین کارگاه تخصصی فناوری های نوین وروابط عمومی الکترونی برگزارشد


به گزارش  روابط عمومی مرکز رشد دانشگاه قم،بنابرسفارش روابط عمومی استانداری مرکزرشد دانشگاه قم کارگاه تخصصی فناوری های نوین وروابط عمومی الکترونی راباحضوردکترحسین افخمی درتالارمعصومیه استانداری برگزارکرد.

سلسله کارگاه‌های روابط‌عمومی تخصصی برگزار می‌شود


به گزارش روابط‌عمومی مرکز رشد دانشگاه قم،روح‌ا... یارمحمدی گفت: با توجه به توافق صورت گرفته با روابط‌عمومی استانداری، دوره‌های تخصصی روابط‌عمومی به صورت فصلی برگزار خواهد شد.

مدیر گروه مالکیت فکری دانشکده حقوق دانشگاه قم:


وضعیت مالکیت فکری درحوزه علوم انسانی نامطلوب است

به گزارش خبرگزاری فارس:دکترشبیری زنجانی باتاکیدبراینکه ایده های علوم انسانی متنوع وپراکنده است،تصریح کرد:متاسفانه درشرایط کنونی امکان حمایت حقوقی ازانواع ایده های نودرکشورفراهم نیست.

درراستای کاربردی سازی علوم انسانی:

کارگروه حمایت ازایده های فرهنگی وهنری استان تشکیل می شود
به گزارش روابط عمومی مرکزرشد،رییس مرکزرشددرنشست مشترک خود بامعاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ وارشادتشکیل کارگروه حمایت ازایده های نوفرهنگ وهنری استان راضروری دانست.

رییس دانشگاه علمی کاربردی واحدشهرداری: استعدادهای دانشجویان کارآفرین درمرکزرشد بروزپیدامی کند


alt
به گزارش واحدخبرروابط عمومی مرکزرشد،جمعی ازمدیران دانشگاه علمی کاربردی واحدشهرداری قم استفاده ازتجربیات مرکزرابرای دانشجویان علمی کاربردی راضروری ومفیدارزیابی کردند.


By PLAVEB