21 آذر 1397
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh

اخبار

جشنواره ملی نوآوری و شکوفایی - 13 تا 15 بهمن ماه

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز در بیانات مقام معظم رهبری که در مناسبت های مختلف ایراد فرمودند، حمایت از عالمان و توجه به جایگاه فرهیختگان و نخبگان كشور در عرصه های علم و فناوری، تقویت روح پژوهش و نوآوری در تمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی، هنری، تاریخی و اسلامی به تکرار مورد تاکید قرار گرفته است.   

انتشار شانزدهمین نشریه آوای رشد مرکز رشد دانشگاه قم

arm

 

در این شماره می خوانیم:

مرکز رشد دانشگاه قم الگوی مناسب یک مرکز رشد خصوصی است  ............................................... صفحه 1

راهکارهای ثمردهی یک ایده ............................................................................................................ صفحه 1

فهرست بانک اطلاعاتی اختراعات استان قم در مرکز رشد دانشگاه قم ................................................ صفحه 2

آموزش و پرورش باید از تجربیان مرکز رشد بهره برداری کند ........................................................... صفحه 2

سایت فن بازار مرکز رشد دانشگاه قم راه اندازی می شود ...................................................................صفحه 2

معرفی مخترعان پذیرفته شده در مرکز رشد دانشگاه قم .......................................................................صفحه 3

کمبود مشارکت و اعتماد ................................................................................................................... صفحه 4

راهبردها، رویکردها و استانداردها در آموزش الکترونیکی ................................................................. صفحه 4

برای دریافت نشریه کلیک نمایید.

 

انتشار پانزدهمین نشریه آوای رشد مرکز رشد دانشگاه قم

arm

 

در این شماره می خوانیم:

نخستین نشست شورای استانی مرکز رشد تشکیل شد ........................................................................ صفحه 1

پزشکان بنگلادشی و کمبود نیروی انسانی در بخش IT  ................................................................... صفحه 1

 

طرح های پزشکی مرکز رشد بررسی و ارزیابی شد ........................................................................... صفحه 2

بررسی راهکارهای تعامل باشگاه علم و فناوری با مرکز رشد دانشگاه قم   ......................................... صفحه 2

دانشگاه پیام نور تفرش 13 طرح علمی، فناورانه و کارآفرینی را پیگیری نمود .................................... صفحه 2

مخترعان استان به حمایت ویژه ارگانهای دولتی نیاز دارند ................................................................. صفحه 2

هم اندیشی بررسی مشکلات استاندارسازی در استان قم برگزار شد ................................................... صفحه 2

بانک اطلاعات مخترعان سازماندهی می شود .................................................................................... صفحه 2

مرکز رشد دانشگاه قم اولین مجری طرح تأسیس مراکز رشد اقماری در دانشگاه هاست  .................... صفحه 2

فهرست بانک اطلاعاتی اختراعات استان قم در مرکز رشد دانشگاه قم ............................................... صفحه 3

ساخت عجیب ترین هارد دیسک خارجی ......................................................................................... صفحه 3

هکر برنامه های رایانه ای پنتاگون و ناسا دستگیر شد .......................................................................... صفحه 3

بررسی لایحه جرایم رایانه ای در مجلس شورای اسلامی .................................................................... صفحه 3

نخستین نشست شورای استانی مرکز رشد دانشگاه قم تشکیل شد ........................................................ صفحه 4

کمبود مشارکت و اعتماد ................................................................................................................... صفحه 4

برای دریافت این نشریه کلیک نمایید.

انتشار دوازدهمین نشریه آوای رشد مرکز رشد دانشگاه قم

arm

 

در این شماره می خوانیم:

نخستین جشنواره چهره های برتر فناوری اطلاعات و ارتباطات استان قم برگزار می شود ...................... صفحه 1

نوآوری در فناوری (نوآوری 3) ......................................................................................................... صفحه 1

چکیده گزارش نشست های شورای مرکز رشد در سال 1386 ............................................................. صفحه 2

معرفی واحدهای پذیرفته شده در مرکز رشد دانشگاه قم  .................................................................... صفحه 3

 Client Thin چیست؟ ................................................................................................................. صفحه 4

چگونه یک طرح تجاری مناسب تدوین کنیم؟ ................................................................................... صفحه 4

شبکه الکترونیکی کارآفرینان رشد در کارآفرینی بانوان نقش مؤثری دارد .......................................... صفحه 4

 برای دریافت این نشریه کلیک نمایید.

انتشار یازدهمین نشریه آوای رشد مرکز رشد دانشگاه قم

 

arm

در این شماره می خوانیم:

اساسنامه انجمن مخترعان تدوین شد .................................................................................................. صفحه 1

نوآوری در نیروی انسانی ................................................................................................................... صفحه 1

چکیده نشست های شورای اجرایی مرکز رشد در سال 86  ................................................................. صفحه 2

معرفی واحدهای پذیرفته شده در مرکز رشد دانشگاه قم  .................................................................... صفحه 3

نخستین سرشماری فناوری اطلاعات خانوارهای استان قم صورت می گیرد ......................................... صفحه 4

پذیرش ایده ها در کمترین زمان و بهترین حالت صورت می گیرد ...................................................... صفحه 4

معرفی کتابخانه تخصصی رشد ........................................................................................................... صفحه 4

گزارشی از برنامه ها و اهداف واحدهای مستقر در مرکز رشد دانشگاه قم ........................................... صفحه 4

 برای دریافت این نشریه کلیک نمایید.

 

صفحه 47 از 47


By PLAVEB