30 فروردين 1398
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh

اخبار

انتشار نهمین نشریه آوای رشد مرکز رشد دانشگاه قم

 

arm

 

در این شماره می خوانیم:

دومین نمایشگاه ICT مرکز رشد در اردیبهشت سال 1387 برگزار می شود ......................................... صفحه 1

نقش مراکز رشد و ایجاد اشتغال ......................................................................................................... صفحه 2

برگزاری کارگاه های آموزشی واحدهای فناور برون سپاری شد ........................................................ صفحه 2

معرفی واحدهای پذیرفته شده در مرکز رشد دانشگاه قم  .................................................................... صفحه 3

روش های حفاظت از شبکه در مقابل خرابکاران داخلی ..................................................................... صفحه 4

 برای دریافت نشریه کلیک نمایید.

انتشار هشتمین نشریه آوای رشد مرکز رشد دانشگاه قم

 

 

arm

در این شماره می خوانیم:

شورای پشتیبانی واحدهای مستقر مرکز رشد تشکیل شد ..................................................................... صفحه 1

پارک علم و فناوری استان قم راه اندازی می شود .............................................................................. صفحه 1

کلینیک بازاریابی رشد ...................................................................................................................... صفحه 1

نقش مراکز رشد در ایجاد اشتغال ....................................................................................................... صفحه 2

آیین نامه ارزیابی واحدهای مستقر در مرکز رشد تشریح شد ............................................................... صفحه 2

دفتر نوآوری مرکز رشد تأسیس شد .................................................................................................. صفحه 2

معرفی واحدهای پذیرفته شده در مرکز رشد دانشگاه قم  .................................................................... صفحه 3

سامانه مدیریت محتوا ......................................................................................................................... صفحه 4

گزارشی از برنامه ها و اهداف واحدهای مستقر در مرکز رشد ............................................................. صفحه 4

 برای دریافت نشریه کلیک نمایید.

انتشار هفتمین نشریه آوای رشد مرکز رشد دانشگاه قم


arm

در این شماره می خوانیم:

شرایط تشکیل صنف مستقل ICT استان قم فراهم شد ......................................................................... صفحه 1

مجموعه فعالیت های شعب مرکز رشد تشریح شد .............................................................................. صفحه 1

چکیده نشست های شورای اجرایی مرکز رشد در سال1385............................................................... صفحه 2

معرفی واحدهای پذیرفته شده در مرکز رشد دانشگاه قم ..................................................................... صفحه 3

گزارشی از مجموعه فعالیت های شبکه الکترونیکی کارآفرینان رشد (شاکر) ...................................... صفحه 4

گزارشی از برنامه ها و اهداف واحدهای مستقر در مرکز رشد دانشگاه قم ........................................... صفحه 4

برای دریافت نشریه کلیک نمایید.

انتشار پنمین و ششمین نشریه آوای رشد مرکز رشد دانشگاه قم

arm

 

در این شماره می خوانیم:

بنگاه های اقتصادی الکترونیکی در قم راه اندازی می شود .................................................................. صفحه 1

معرفی مرکز رشد .............................................................................................................................. صفحه 1

کسب و کار با رویکرد جدید به مفهوم سرمایه.................................................................................... صفحه 2

برگزاری نخستین سمینار مدیریت کسب و کار................................................................................... صفحه 3

آشنایی با دوره آموزش مهارت های کارآفرینی و کسب و کار .......................................................... صفحه 3

وظیفه اصلی مراکز رشد و پارک ها هدایت و نظارت بر واحدهای مستقر است.................................... صفحه 4

گزارش عملکرد سال 1385 مرکز رشد دانشگاه قم ..............................................................................صفحه 5

مراکز رشد باید رابط میان کارآفرینیان و بانک ها باشند ..................................................................... صفحه 9

معرفی واحدهای مستقر در مرکز رشد دانشگاه قم ............................................................................ صفحه 10

معرفی اتاق فکر ............................................................................................................................... صفحه 11

شبکه الکترونیکی کارآفرینان دانشگاهی مرکز رشد دانشگاه قم (شاکر) تأسیس شد .......................... صفحه 12

برای دریافت این شماره کلیک نمایید.

صفحه 49 از 49


By PLAVEB