29 دی 1399
paz فن بازار منطقه ای استان قم amoozesh

دفتر پذیرش

دفتر پذیرش مرکز رشد دانشگاه قم به عنوان کانال ارتباطی مرکز رشد با مراجعین و متقاضیان استقرار در مرکز رشد دانشگاه قم فعالیت دارد.

این دفتر ....

این مقاله را محبوب کنید