تسهیلات و وام ها

فهرست مطالب

کارشناس مربوطه: جناب آقای جهانگیریانشماره تماس: 02537832567 داخلی 209

 

دریافت تسهیلات رشد
عنوان: روند دریافت تسهیلات
هدف: پرداخت تسهیلات مصوب شده برای واحد فناور در شورای مرکز رشد دانشگاه قم
تعاریف: برنامه کاری، برنامه‌ایست که شامل طرح کسب و کار ایده محوری واحد فناور می‌باشد. در بدو ورود واحد فناور به مرکز رشد، تسهیلات بر مبنای این برنامه در شورای مرکز رشد بر واحد فناور تصویب می‌شود. همچنین مبنای پرداخت اقساط تسهیلات به واحد فناور نیز، طرح مذکور می‌باشد.
شورای پول و اعتبار، شامل مجموعه‌ای از کارشناسان مرکز می‌باشد که پس از درخواست واحد فناور برای دریافت تسهیلات، در خصوص زمان و میزان آن تصمیم‌گیری می‌کنند.
مدت زمان انجام کار: 3 روز کاری
مراحل و شرح اقدامات: دریافت تسهیلات مصوب برای واحد فناور، تنها پس از عقد قرارداد رشد و به ترتیب زیر قابل دریافت می‌باشد.
1 .تکمیل کاربرگ درخواست تسهیلات B 35 – توسط مدیرعامل واحد فناور و تسلیم آن به دبیر شورای پول و اعتبار
2. در صورتی که واحد فناور پیشتر، اولین قسط تسهیلات خود را دریافت کرده باشد، می‌بایست مستندات هزینه‌کرد تسهیلات دریافتی گذشته را در اختیار دبیر این شوا قرار دهد.
3 .تشکیل جلسه شورای پول و اعتبار با حضور مدیر واحد فناور برای بررسی درخواست وی و تعیین میزان قسط پرداختی.
4 .درج نظر شورا در خصوص میزان پرداخت به واحد فناور در کاربرگ مذکور و تحویل آن به ریاست مرکز برای تایید نهایی.
5. امضای کاربرگ توسط ریاست مرکز در صورت تایید میزان پرداختی و ارجاع آن به مسئول مالی جهت پرداخت.

به اشتراک بگذارید:

مطالب مرتبط