فرایند اداری جهت تشکیل پرونده

فهرست مطالب

کارشناس مربوطه: سرکارخانم فیضیشماره تماس: 02537832567 داخلی 203

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده برای قرارداد پیش رشد و رشد

هسته:
مدارک شخصی اعضای هسته: اعم از شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت و آخرین مدرک تحصیلی (در صورت دانشجو بودن گواهی اشتغال به تحصیل)، عکس، سفته به مبلغ 10 میلیون تومان
لازم به ذکر است برای تشکیل پرونده و امضای قرارداد نیاز به حضور اعضای هسته در مرکز رشد می باشد.

شرکت:{
مدارک شخصی نمایندگان قانونی (صاحبان امضا) شرکت طبق اساسنامه: اعم از شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت و آخرین مدرک تحصیلی (در صورت دانشجو بودن گواهی اشتغال به تحصیل)، عکس، سفته به مبلغ 10 میلیون تومان
مدارک شرکت: اساسنامه شرکت، آگهی روزنامه، آگهی تغییرات شرکت در صورت تغییر
لازم به ذکر است برای تشکیل پرونده و امضای قرارداد نیاز به حضور نمایندگان قانونی شرکت در مرکز رشد می باشد.

به اشتراک بگذارید:

مطالب مرتبط