تکمیل فرآیند صورت‌برداری امکانات در اختیار واحدهای فناور مرکز رشد

فهرست مطالب

با پیگیری‌های امور مالی و کارپردازی مرکز رشد، فرآیند صورت‌برداری از تجهیزات و لوازم اداری مرکز رشد که در اختیار شرکت‌های فناور است، به پایان رسید. طی این فرآیند، تجهیزات اسقاط، از رده خارج و تجهیزات قابل استفاده، برچسب‌گذاری و مکان‌یابی شد و لوازم و تجهیزات مازاد قابل استفاده، به انبار مرکز منتقل شد. نیاز است که فرآیند درخواست تجهیزات از سوی واحدهای فناور، الکترونیکی شود.

مطالب مرتبط