رویداد تونل کارآفرینی برگزار شد

فهرست مطالب

تونل یک برنامه تجربه‌محور برای آشنایی با اولین قدم‌های کارآفرینی و ورود به شبکه ارتباطی اکوسیستم استارتاپی است. در این دوره که طی مدت سه روز با همکاری شتابدهنده صدران در مرکز رشد برگزار گردید، اطلاعات و مفاهیم اولیه مورد نیاز برای ورود به دنیای کارآفرینی ارائه شد. همچنین شرکت‌کنندگان با مفهوم مسئله، مشکل و مشتری آشنا شدند.

مطالب مرتبط