شرکت زیست سامانه نسل جدید

فهرست مطالب

عنوان ایده محوری

پیاده سازی، بومی سازی و تجاری سازی تکنیک های نسل جدید توالی یابی Next Generation Sequencing (NGS)

توضیح مختصر ایده محوری

توالی یابی ژنوم به خوانش کدهای نوکلئوتیدی درون ژنوم گفته می شود که بوسیله تکنیک های جدید توالی یابی (NGS) صورت می پذیرد تفاوت NGS نسبت به تکنیک های گذشته (Sanger) در طول خوانش است به طوریکه با سنگر امکان خوانش یک قطعه کوچک از ژنوم وجود دارد اما در تکنیک NGS با یک آنالیز تمام ژنوم خوانده می شود و در نتیجه سرعت و حجم یادگیری را به شدت افزایش داده است. سه نوع تکنیک RNA-Seq , Exom_Seq, Whole Genome Seq (WGS) درنسل جدید توالی یابی مرسوم می باشد که تکنیک اول یعنی WGS به خوانش DNA می پردازد همچنین تنها تکنیکی است که به خوانش تمام ژنوم از جمله نواحی کدنشده (None_coding) می انجامد که در نواحی کدنشده معمولا عوامل تنظیم گر رونویسی از جمله ریزآران ای ها (microRNAs) حضور دارند. به همین سبب تکنیک دوم یعنی Exome_seq خوانش DNA را انجام می دهد و در نتیجه کاربرد آن به مانند WGS جهت یافتن نواحی جهش یافته مهم در ژنوم خواهد بود همینطور مشخصه این تکنیک آن است که نواحی کدکننده ژنوم (Exome) را مورد بررسی قرار می دهد به دلیل اینکه نواحی کدکننده حائز اهمیت بسیاری جهت فنوتیپ انسانی است. و البته تکنیک سوم یعنی RNA-seq نیز تکنیکی است که به خوانش RNA ها هنگام رونویسی می پردازد و از این رو میزان بیان هر ژن را سنجش می کند و اهمیت آن می تواند در تحلیل تغییر بیان ژن ها موثر باشد که یک موضوع بسیار مهم عمده تحقیقات زیست شناسی و حوزه پزشکی است. دو تکنیک اول کاربردهای بیشتر بالینی داشته و جهت درمان بیماری های مختلف بخصوص بیماری های بدون پیچیده ای چون سرطان ها استفاده می شود همینطور تکنیک سوم عمدتا کاربرد تحقیقاتی داشته و در ضمینه های تحقیقات مولکولی زیست شناسی کاربرد عمده ای دارد.

شماره تماس

32854944

وب سایت

http://omicsdade.com/

پست الکترونیکی

omicsdade@gmail.com

شبکه های اجتماعی

https://www.linkedin.com/in/omics-dade-4704a819a/

اینستاگرام

:https://www.instagram.com/omicsdade/

به اشتراک بگذارید:

مطالب مرتبط