شرکت مدیریت راهبردی بهمن ایده پرداز

فهرست مطالب

ایده محوری:

تجاری سازی ایده های استارتاپی

نشانی:

قم، بلوار غدیر، دانشگاه قم، کتابخانه مرکزی

تلفن:

02537832567

نشانی الکترونیکی:

v_abbasi72@yahoo.com

به اشتراک بگذارید:

مطالب مرتبط