هسته پرتو ارتباط سما

فهرست مطالب

ایده محوری:

کیفیت خدمات در شبکه‏های تلفن همراه

نشانی:

قم، بلوار غدیر، دانشگاه قم، کتابخانه مرکزی

تلفن:

02537832567

نشانی الکترونیکی:

adiyanat@iust.ac.ir

به اشتراک بگذارید:

مطالب مرتبط