هسته پژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته

فهرست مطالب

 

ایده محوری:

تفکیک اشخاص در صحنه های شلوغ

نشانی:

قم، بلوار غدیر، دانشگاه قم، کتابخانه مرکزی

تلفن:

02537832567

نشانی الکترونیکی:

ali.rahnema70@gmail.com

به اشتراک بگذارید:

مطالب مرتبط