شرکت تدبیر الگوریتم آریان

عنوان ایده محوری : سامانه آموزش خصوصی آنلاین توضیح مختصر ایده محوری: سامانه مدیریت درخواست و برگزاری آموزش موضوعی آنلاین بصورت خصوصی (فردی/ گروهی) و عمومی نشانی: قم- بلوار الغدیر- دانشگاه قم- کتابخانه مرکزی تلفن تماس: 02537832567 وب سایت: Yadambede.com نشانی الکترونیکی: mpj1378@gmail.com