5 واحد فناور مرکز رشد درخواست ثبت شرکت دانشگاهی دادند

فهرست مطالب

با پیگیری‌های مرکز رشد و مدل‌سازی پیشنهاد شده از سوی کارشناسان مرکز، پنج واحد فناور تازه پذیرش شده، تمایل خود را برای ایجاد شرکت دانشگاهی به صورت مکتوب ارائه داده‌اند.

شرکت دانشگاهی، شرکتی است که درصدی از سهام آن در اختیار دانشگاه است و شیوه‌نامه آن توسط وزارت عتف به دانشگاه‌ها ابلاغ شده.

شرکت‌های فناور مرکز رشد که بعد از سه سال با موفقیت از مرکز رشد خارج می‌شوند، در سطح ملی و بین‌المللی منشاء اثر و تاثیرگذار هستند اما پس از جدا شدن از مرکز، برای مرکز رشد یا دانشگاه آورده مادی یا معنوی نخواهند داشت و متقابلاً از دسترسی به امکانات و مزایای حضور در دانشگاه محروم خواهند شد. با تبدیل شرکت‌های فناور مرکز رشد به شرکت دانشگاهی، دانشگاه می‌تواند به مدت طولانی‌تری از اثرات مادی و معنوی فعالیت شرکت‌های مذکور بهره ببرد و شرکت‌ها هم می‌توانند به مدت طولانی‌تری از امکانات و مزایای حضور در دانشگاه بهره‌مند شوند.

مطالب مرتبط