شرکت تدبیر الگوریتم آریان

فهرست مطالب

عنوان ایده محوری :

سامانه آموزش خصوصی آنلاین

توضیح مختصر ایده محوری:

سامانه مدیریت درخواست و برگزاری آموزش موضوعی آنلاین بصورت خصوصی (فردی/ گروهی) و عمومی

نشانی:

قم- بلوار الغدیر- دانشگاه قم- کتابخانه مرکزی

تلفن تماس:

02537832567

وب سایت:

Yadambede.com

نشانی الکترونیکی:

mpj1378@gmail.com

به اشتراک بگذارید:

مطالب مرتبط